Спаси сърцето си от ТРОМБ с AFIB на Microlife !

Новини

 


 

Хипертонията и предсърдното мъждене са основните фактори за риска от инсулт.

прочети още...


 

 


Вход за дистрибутори

[ Забравена парола ]

 

Microlife RSS News

Резултати от измерването и точност

 

 

 

 Лекарят ми казва, че електронните апарати не са точни и само лекар или опитна медицинска сестра може да извърши сериозно измерване на артериалното налягане. Колко точни са резултатите от електронните апарати Microlife за измерване на артериално налягане?

 • Електронните апарати на Microlife за измерване на артериалното налягане извършват измерването чрез прилагане на т.нар. „осцилометричен метод”. Този метод се приема добре в целият свят повече от 30 години и всеки ден се прилага в болници, където артериалното налягане на пациентите изисква интензивен и изключително точен контрол. Следователно, артериалното налягане се отчита чрез анализ на неговите колебания, които могат да бъдат измервани по време на изпомпване на налягането в маншета.
 • Microlife има дългогодишен опит в анализирането на тези сигнали на тялото и много точното отчитане на артериалното налягане. Голямата точност на принципа на засичане на Microlife се потвърждава от задълбочени клинични изследвания, проведени от независими медицински центрове според най-високите международни стандарти.
 • Моля, имайте предвид, че голямата „точност” се получава най-вече от факта, че електронното устройство дава възможност за измерване в домашни условия в състояние на покой. В комбинация с прецизния апарат Microlife тази възможност досега е най-доброто условие за точно определяне на артериалното налягане!
 • Повечето лекари и медицински сестри предпочитат метода на стетоскопа, защото могат да слушат сигналите и да придобият по-добро впечатление за състоянието на пациента. За сравнение, електронните уреди покриват доста от това, за което лекарите не са сигурни и не могат да проследят.
 • Лекарският метод за отчитане на артериалното налягане включва доста персонални влияния, като в същото време може да не отчете „реалното” налягане на пациента, тъй като той не е така спокоен както в домашна обстановка.
 • Доказан медицински факт е, че ниската скорост на изпускане на въздуха на маншета от 2 до 3 mmHg в секунда е съществена за отчитането на точни резултати при измерването от лекар, но често лекарите или сестрите използват много по-висока скорост на изпускане на въздуха и получават грешни резултати.
 • Най-убедителен е фактът, че водещите експерти в световен мащаб предпочитат чести измервания в домашна обстановка с електронни уреди вместо периодични измервания, извършвани в кабинетите им!
 • С електронните апарати хората извършват многобройни измервания, защото е много лесно и приятно да измериш собственото си налягане. Съвсем нормално е резултатите да не са идентични. Ако лекарят измерваше артериалното налягане 3 или 4 пъти (което никога не се прави!), той също щеше да отчита различни стойности.

 Очаквам с апарата на Microlife да получавам еднакви резултати всеки път, но винаги получавам различни. Дефектен ли е апаратът?

 • Артериалното налягане на човек не е постоянна величина. Поради нормални физиологични причини артериалното налягане може да варира с до 30 mmHg за кратък период от време. Следователно артериалното налягане може да варира между отделните измервания. Всъщност не е лесно да постигнете еднакви условия през целия период от последователни измервания. Не е необичайно при серия от измервания данните да са различни, което се дължи на нестабилни физиологични условия и влияние на странични ефекти (разговор, шум, движение и т.н.).
 • Следователно средното аритметично от няколко резултата, получени за няколко дни при сравними житейски ситуации, в един времеви модел през деня представляват артериалното налягане на даден индивид. Измервайте, например, час след като сте вечеряли в три последователни дни и ще констатирате значителни разлики. Средното аритметично на тези резултати дава най-добра представа за артериалното Ви налягане.

 Лекарят ми казва, че артериалното ми налягане е 150 на 100, апаратът на Microlife отчита около 135 на 95. Защо?

 • В лекарския кабинет може да не сте така спокойни, както в домашната си обстановка. Когато сте нервни в лекарския кабинет, артериалното Ви налягане е по-високо. По-ниско систолно налягане с 15 mmHg е нормално в спокойна обстановка.
 • Артериалното налягане на човека варира през деня. Разлики до 30 mmHg за кратък период от време могат да са в резултат на физическа дейност (спортна, мозъчна, стомашна, стрес и т.н).
 • Препоръчваме да измервате артериалното си налягане в един времеви модел през деня и при сравними условия, например около час след вечеря всяка вечер.
 • Всеки производител прилага своите собствени принципи за засичане на артериалното налягане. Различията между измерванията с апарат и от лекар може да се дължат на различни „умения” и могат да се сравнят със случаи, когато двама лекари измерват артериалното налягане на един и същи пациент със стетоскопите си, но получават различни стойности.

 Разбирам, че артериалното налягане варира през деня и съответно получавам различни резултати, но колко е всъщност то?

 • Средното аритметично от няколко резултата, получени в рамките на няколко дни при сравними условия на живот и в един времеви модел през деня, представляват артериалното налягане на индивида.
 • Измервайте, например, един час след хранене в три последователни дни и няма да отчетете значителни разлики. Средното аритметично от тези резултати представлява Вашето артериално налягане.

 Преди да си купя апарат на Microlife използвах такъв на друга фирма. Защо с апарата на Microlife получавам различни резултати?

 • Повечето електронни апарати са създадени на базата на т.нар. „осцилометричен метод”. Всеки производител прилага своите собствени принципи при анализа на измерваните сигнали и при откриване на свързаните систолни и диастолни стойности. Значителни разлики в точността между апаратите са показани чрез няколко клинични изследвания.
 • Microlife има многогодишен опит в анализирането на сигналите на тялото и много точното долавяне на артериалното налягане. Голямата точност на принципа на Microlife за засичане се потвърждава от задълбочени клинични изследвания, проведени от независими медицински центрове съгласно най-високите международни стандарти.
 • Всеки производител прилага свои собствени принципи, които също така се оптимизират за „стандартното” население. Може да има индивиди, за които едно устройство е по-подходящо от друго. По същият начин двама лекари с различни умения за измерване на артериалното налягане с помощта на стетоскопите си могат да получат различни резултати.
 • Причина за различните данни може да бъде фактът, че артериалното налягане може да варира между измерванията. Всъщност не е лесно да постигнете еднакви условия при поредица от измервания. Не е необичайно поредица от измервания, направени с едно и също устройство, да дадат различни резултати на базата на нестабилни физиологични състояния и влияние на странични фактори (разговор, шум, движение и т.н.)!
 • Ако искате да сравните две системи ще Ви се наложи да елиминирате колкото е възможно повече влиянието на страничните фактори. Измерванията трябва да се извършват при условия на покой и спазвайки инструкциите. Всяко изследване би трябвало да се извършва в сравними житейски ситуации и в един времеви модел през деня. Имайте грижата да се отпуснете между измерванията и да изчакате поне 3 минути. Извършете няколко измервания с всяко устройство и сравнете средните стойности. Само след точно следване на горните инструкции ще знаете наистина колко голяма е разликата.

 Как да разбера дали уредът все още работи точно след дълга употреба или изпускане?

 • Апаратът ще дава точни резултати, дори ако уредът се изпусне, а Вие не ще можете да доловите проблем във функционирането, когато го използвате. Главният компонент, който основно влияе върху точността, е съхранен в компютърната програма. Този софтуер или работи, или не работи. Други компоненти също влияят на точността, например клапанът за изпускане на въздуха или сензорът за налягане, но те са много добре защитени от външни въздействия и износване.
 • Във всички случаи, и според международните стандарти, ние препоръчваме да се обърнете с молба към оторизирания представител на Microlife за извършване на проверка на точността на всеки две години.
Защо и кога трябва да изпратя апарата за проверка за точност?

 • Апаратите на Microlife за измерване на артериалното налягане са разработени да останат точни за продължителен период от време. За да гарантираме тази точност, ние препоръчваме да се обърнете с молба към оторизирания представител на Microlife за извършване на проверка на точността на всеки две години.

 Кой апарат е по-точен, моделът за китка или този за горната част на ръката?

 • И двете устройства имат сравнима точност, но тъй като всеки човек има индивидуална структура на кръвоносните съдове и тъкани, една от двете позиции може да бъде предпочитана за някои.
 • Възможно е сигналите на някои индивиди да са много слаби при китката поради състоянието на артериалните стени. Тези хора може да получават често съобщение за грешка.
 • Измерванията на китката са по чувствителни при движение по време на измерване, което в резултат може да даде по-голям брой съобщения за грешка. Така че моля не движете китката или долната част на ръката по време на измерване!
 • Много е важно маншетът да е позициониран на височината на сърцето по време на измерване. Това се постига по-трудно при китката и може да доведе до грешни резултати. Положение с 10см. по-високо от нивото на сърцето означава резултат с около 8 mmHg отклонение в минус, докато 10 см. под нивото на сърцето означава с около 8 mmHg отклонение в плюс от артериалното налягане!
 • Апаратите за китка са много удобни и по-лесни за употреба, отколкото тези за горната част на ръката, така че е естествено уредите за измерване на китката да бъдат предпочитани. Артериалното налягане претърпява много промени през деня, затова е важно е да се получат по възможност повече данни. Следователно уредите за китка дават възможност за добър контрол върху профила на артериалното налягане.
 • Артериите при китката са позиционирани много близо до повърхността, и са с по-тънка покривка на тъканта така че сигналите на тялото по-лесно уловими отколкото в горната част на ръката. Това може да доведе до по-добри резултати при китката отколкото при горната част на ръката.
 • Хората със свръхпълни ръце могат да се изправят пред проблеми с маншета за горната част на ръката, но получават по-добри резултати при китката.
Имам апарат на Microlife за горната част на ръката и друг за китка. Защо получавам различни резултати?

 • И двата апарата имат сравнима точност и следват същия принцип. Но тъй като всеки човек има индивидуална структура на кръвоносните съдове и тъкани, една от двете позиции може да бъде предпочитана за някои.
 • Много е важно маншетът да бъде позициониран на височината на сърцето по време на измерването. Това се постига по-трудно при китката и може да доведе до грешни резултати. Положение 10см. по-високо от нивото на сърцето означава резултат с около 8 mmHg отклонение в минус, докато 10 см. под нивото на сърцето означава с около
  8 mmHg отклонение в плюс от артериалното налягане!
 • Възможно е сигналите при някои индивиди да са много слаби при китката поради състоянието на артериалните стени. Тези хора могат често да получават съобщение за грешка.
 • Артериите при китката са позиционирани много близо до повърхността, така че сигналите на тялото са по-тънко покрити от тъкан отколкото в горната част на ръката. Това може да доведе до по-добри резултати при китката отколкото при горната част на ръката.
 • Хората със свръх пълни ръце може да се изправят пред проблеми с маншета за горната част на ръката, но получават по-добри резултати при китката.
 • Измерванията при китката са по чувствителни при движения по време на измерване, което може да даде в резултат по-голям брой съобщения за грешка. Така че, моля, не движете китката или долната част на ръката по време на измервания!
 • Тъй като индивидуалните фактори дават отражение върху резултатите, ние препоръчваме да сравните двете устройства и да изберете това, което отчита по-постоянни резултати. Ако получавате значителни разлики в стойностите, препоръчваме да използвате модела за горната част на ръката (измерването на артериалното налягане в горната част на ръката е по-коректно при такова състояние).

 Механичният апарат по-точен ли е от автоматичния?

 • И двете системи предоставят еднаква точност. Автоматичните модели имат инсталирана електрическа помпа вместо ръчна помпа, но това не влияе върху точността.

 Данните от измерванията на систолното налягане с апарат на Microlife са еднакви в сравнение с тези на моя лекар, но защо данните от измерването на диастолното налягане са с около 10 mmHg по-високи при измерване с електронен апарат?

 • Диастолното налягане се засича много трудно със стетоскоп и много зависи от способностите на наблюдаващия. Корелацията на диастолното налягане е по-трудна от систолната.

 В къщи измервам артериалното си налягане няколко пъти последователно с апарат на Microlife. Първите резултати са добри, но защо се занижават значително при приблизително 5-то измерване?

 • Причината може да бъде увеличен кръвоток, защото не почивате достатъчно дълго или не отпускате маншета между измерванията.

 Може ли да се разчита на достоверни данни при измерване на артериалното налягане с апарат на Microlife и при бременност?

 • Да. Апаратите на Microlife са специално валидирани за бременност и прееклампсия. По време на бременност налягането трябва да се измерва често, за да се предотврати критичен феномен, наречен прееклампсия. Около 20% от жените развиват високо артериално налягане по време на бременност. Моля, свържете се веднага с лекаря си, ако отбележите значително повишаване на артериалното налягане по време на бременност!